Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

/web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta /web/index.php?option=com_content&view=article&id=124&lang=ta

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்


Sisunena Pubuduwa to Lankapura
For the purpose of developing a reading habit of Children in Pulasthigama, Lankapura, Polonnaruwa a ...

அறிவிப்பு


இலங்கை மக்களுக்காகச் செய்யப்படுகின்ற விசேட அறிவித்தல்
அங்கவீனமுற்ற  நபர்களுக்கு  உட்பிரவேசிப்பு  வசதிகளை  வழங்குதல் தொடர்பாக 2006.10.17  ஆந் திகதிய  1467/15 என்ற இலக்க  அதிவிசேட வர்த்தமானி  அறிவித்தலின் பிரகாரமும் மற்றும் திருத்தப்பட்டு  வெளியிடப்பட்டுள்ள 1619/24 என்ற  இலக்க, 2009.09.18  ஆந் திகதிய அதி விசேட வர்த்தமானிய   அறிவித்தலின்  பிரகாரமும்,  பின்வரும் விடயங்கள்  இலங்கை  வாழ்  மக்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரப்படுகின்றன. புத...

மஹிந்த சிந்தனை

மஹிந்த சிந்தனை
எதிர்கால நோக்கு

PDF கோப்பாக மேலும் படிக்க ...

கௌரவ அமைச்சர்

கெளரவ பீலிக்ஸ் பெரேரா
சமூக சேவைகள் அமைச்சர்

செய்தி

கௌரவ பிரதி அமைச்சர்

கெளரவ சந்திரசிறி சூரியாராச்சி,
சமூக சேவைகள் பிரதியமைச்சர்

செய்தி

செயலாளர்

திருமதி. இமெல்டா சுகுமார்
சமூக சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளர்
செய்தி
Last Update : 26-08-2014.

காப்புரிமை © 2014 சமூக சேவைகள் அமைச்சு. முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Social News